Cov Kev Cov Qhia Txog Qhov Txheej Txheem Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej Thoob Lub Xeev Txog SCDD

Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Loj Hlob (Department of Developmental Services, DDS) tau koom tes nrog Pab Pawg Sab Laj Hauv Lub Xeev los muab kev cob qhia thiab qhia thoob plaws lub xeev rau tag nrho cov neeg uas tuaj koom nrog thiab cov tsev neeg uas txaus siab mus koom nrog rau hauv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej (Self-Determination Program, SDP).Kev Cob Qhia Txog Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej Thoob Plaws Lub Xeev yog ib (1) Tus Qauv Kawm uas ntev lis ob (2) teev:

Tus Qauv Kawm 1: Kev Zwm Npe Rau Kev Cob Qhia Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej:

  • Tshab Txhais txog Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej
  • Qhia Txog Cov Kev Cai ntawm Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej
  • Sib tham txog cov kauj ruam uas yuav los mus koom nrog Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txiav Txim Rau Tus Kheej
  • Qhia txog cov hauj lwm tseem ceeb thiab cov feem ntawm Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Ntaus nqi Tus Kheej
  • Tham txog kauj ruam tom ntej

Zwm Npe Rau Kev Cob Qhia Ntawm SDP

Yuav muab ib daim ntawv pov thawj tom qab kawm tiav ib qhov qauv kawm twg lawm.Yog koj muaj teeb meem saib daim ntawv xam nyoog hauv qab no txhawm rau kev teem sij hawm, thov nyem rau ntawm no los mus saib tag nrho daim ntawv xam nyoog.

Schedule your orientation

Txhais Cov Ntaub Ntawv Qhia