Các Khóa Đào Tạo về Chương Trình Tự Quyết Trên Toàn Tiểu Bang của SCDD

Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) đã hợp tác với Hội Đồng Tiểu Bang để cung cấp hướng dẫn và đào tạo trên toàn tiểu bang cho tất cả những người tham gia và gia đình quan tâm đến Chương Trình Tự Quyết (SDP). Hướng Dẫn Chương Trình Tự Quyết Trên Toàn Tiểu Bang là một (1) module dài hai (2) giờ:

Module 1: Đăng Ký Hướng Dẫn về Chương Trình Tự Quyết:

  • Xác định Chương Trình Tự Quyết
  • Giới thiệu các Nguyên Tắc Tự Quyết
  • Thảo luận về các bước để tham gia Chương Trình Tự Quyết
  • Giới thiệu các vai trò chính và các phần của Chương Trình Tự Quyết
  • Nói về các bước tiếp theo

Đăng Ký Hướng Dẫn của SDP

Chứng chỉ sẽ được cấp khi hoàn thành mỗi học phần. Nếu quý vị gặp sự cố khi xem lịch bên dưới để lên lịch trình, vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ lịch.